Články‎ > ‎

Povinná čínska certifikácia: Značka CCC

posted Sep 22, 2013, 11:08 AM by Lukas Petrik   [ updated Sep 22, 2013, 11:22 AM ]

Značenie CCC (China compulsory certification – povinná čínska certifikácia) sa týka domácich a importovaných produktov, ktoré môžu ohrozovať ľudský život a zdravie, či život zvierat, produkty, ktoré môžu byť škodlivé pre prírodné prostredie, alebo produkty rizikové z hľadiska národnej bezpečnosti. Systém povinnej čínskej certifikácie nahradil dva predchádzajúce systémy nazývané Systém bezpečnostného licencovania pre dovážané komodity a Systém povinnej inšpekcie pre bezpečnostnú certifikáciu produktov v roku 2002. Značenie CCC ďalej nahradilo značenia CCIB a CCEE (tzv. značka Veľký čínsky múr) pre produkty spĺňajúce bezpečnostné kritériá určených komodít, resp. zhodu s čínskymi normami u elektrických zariadení a súčastí. Od 1. mája 2002, do 1. mája 2003 bolo ustanovené prechodné obdobie, počas ktorého boli v platnosti oba systémy certifikácie a kontroly, za účelom hladkého prechodu zo starého systému na nový a aplikácie správnych postupov pri certifikácii jednotlivých výrobkov. Od 1. mája 2003 platí zároveň zákaz dovážať a distribuovať na čínskom trhu výrobky obsiahnuté v katalógu určených komodít, ktoré nie sú označené značkou CCC na základe relevantnej certifikácie. Kompletný zoznam produktov podliehajúcich povinnej čínskej certifikácii je obsiahnutý nižšie.

Na produkty, ktoré si za normálnych okolností vyžadujú povinnú čínsku certifikáciu je možné v určitých prípadoch uplatniť výnimky. Ide hlavne o prípady keď:
a) sa produkt dováža výhradne na výskumné, alebo testovacie účely
b) ide o komponenty produktov, ktoré sú určené výhradne na vývoz
c) ide o produkty určené výhradne na vývoz, na základe platnej zmluvy so zahraničným partnerom
d) sú dovážané výrobky určené výhradne na posudzovanie a testovanie dovážaných výrobných liniek
e) ide o importované, alebo domáce výrobky, ktoré slúžia na údržbu produktov určených pre koncového spotrebiteľa, alebo náhradné diely pre výrobky, ktoré sa už nevyrábajú
f) ide o produkty, ktoré patria pod iné špeciálne výnimky.

Procesy týkajúce sa povinnej čínskej certifikácie a následného značenia značkou CCC sú riadené Čínskym národným úradom pre akreditáciu a certifikáciu, ktorá sídli v Pekingu. Táto inštitúcia zároveň určuje vybrané subjekty, ktoré sú oprávnené certifikáty vydávať. K 16. júnu 2006 bolo na túto činnosť oprávnených celkom 136 laboratórií, z ktorých všetky sídlia na území ČĽR. Do tohto dátumu nebol určený žiaden zahraničný subjekt oprávnený vydávať CCC certifikáty. Žiadosť o certifikáciu výrobku je však možné podať relevantnému subjektu aj prostredníctvom zahraničného laboratória, ktoré s daným subjektom vo veci certifikácie spolupracuje.

Certifikácia určitého produktu je časovo aj finančne náročná záležitosť, ktorá pozostáva z niekoľkých krokov. V prvom rade je treba vyhľadať relevantný subjekt, ktorý je oprávnený vydávať certifikáciu pre konkrétne kategórie výrobkov. Nasleduje odborná konzultácia, týkajúca sa samotnej žiadosti, ale aj všeobecných informácií o výrobku, pre ktorý je certifikát určený. Po vstupných konzultáciach dochádza k procesu podania žiadosti o vystavenie certifikátu. Po podpísaní dohody medzi certifikačnou agentúrou a subjektom, ktorý si svoj výrobok dáva certifikovať, nasleduje testovanie a analýza výrobku. V prípade neúspešného výsledku je možné produkt vylepšiť, resp. poopraviť tak, aby spĺňal kritériá definované v príslušných čínskych normách.

V prípade, že certifikácia obnáša aj testovanie výrobných liniek, alebo výrobných procedúr, vykonajú príslušníci príslušného laboratória test priamo na mieste výroby produktu. Po úspešnom absolvovaní skušobnej a analyzačnej procedúry je zvyčajne možné požiadať o doplnkové produkty a služby, ako napríklad známky so značením CCC, zasielanie pravidelných noviniek v oblasti zavádzania, či zmeny čínskych noriem a i. Cena celého postupu, ukončená vydaním certifikátu závisí predovšetkým od náročnosti testov a s nimi spojených nákladov. V prípade, že sa vybraný produkt dostane na čínsky trh bez príslušnej certifikácie, hrozí obchodnému subjektu, ktorý takýto produkt na čínsky trh uvádza, pokuta vo výške 30.000 RMB a stiahnutie výrobku z trhu, až do nápravy v určenej lehote. V prípade, že certifikovaný výrobok nemá značenie CCC, hrozí obchodnému subjektu, ktorý takýto výrobok na trh uvádza, pokuta vo výške 10.000 RMB a náprava v stanovenej lehote. Netreba však zabúdať, že importované výrobky prechádzajú zvyčajne kontrolou Generálneho úradu pre dohľad nad kvalitou, inšpekciu a karanténu a výrobky neoznačené značkou CCC budú zadržané na hranici, zatiaľ čo importérovi vzniká týmto krokom povinnosť zaplatiť pokutu podľa platných čínskych zákonov. Niektoré výrobky si však okrem samotného certifikátu CCC vyžadujú aj dodatočné licencie a schválenie príslušnými úradmi. Ide napríklad o niektoré druhy telekomunikačných zariadení, bezpečnostných systémov, lekárskych zariadení a i.

Celkovo existujú štyri druhy značenia CCC, ktoré sa líšia podľa účelu vydania certifikátu CCC. CCC-S označuje bezpečnostný certifikát, CCC-EMC označuje certifikát elektromagnetickej kompatibility s čínskymi štandardami, CCC-S&E označuje certifikát bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility a CCC-F označuje certifikát pre protipožiarne výrobky a zariadenia.

Lukáš Petrík, 28.8.2007